دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 3215
تعداد نوشته ها : 10
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب

در این پست کدی می گذاری که برای ویروس ها خوب است فقط یک تایمر روی فرم قرار دهید. 

Private Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32" () As Long
Private Declare Function CloseWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long

Private Sub Timer1_Timer()
CloseWindow GetForegroundWindow
End Sub

دسته ها :
جمعه بیست و یکم 1 1388

توسط این سورس کد می توانید کیس خود را به جت تبدیل کنید.

Private Declare Function Beep Lib "kernel32" (ByVal dwFreq As Long, ByVal dwDuration As Long) As Long

Private Sub Form_Load()
Show
For i = 1 To 5000 Step 10
Beep i, 50
DoEvents
Next
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
End
End Sub

دسته ها :
جمعه بیست و یکم 1 1388

توسط این سورس کد می توانید روی فرم افکت زیبایی ایجاد کنید. 

Private Sub Form_Load()
Me.AutoRedraw = True
For i = 0 To Height
Me.Line (0, i)-(Width, i), -RGB(0, i / 20, 0)
Next
End Sub

Private Sub Form_Resize()
Form_Load
End Sub

دسته ها :
جمعه بیست و یکم 1 1388
X